Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

:: Obecná ustanovení
:: Záruční podmínky 
:: Reklamační řád  
:: Odstoupení od kupní smlouvy
:: Dopravní podmínky u reklamace
 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

(platný do 1.1.2016)

 

:: Obecná ustanovení

 

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. 

Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se práva kupujícího neupravené tímto reklamačním řádem občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). 

Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se práva kupujícího neupravené tímto reklamačním řádem obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Pokud není přiložen samostatný záruční list, pak prodejní doklad slouží i jako záruční list k vypsaným výrobkům.

 • K reklamaci je nutné ve všech případech přiložit vyplněný Reklamační list (zašleme na vyžádání) s popisem závady a kontaktními údaji
 • K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány a písemně doložit popis vad.
 • Požaduje-li kupující odstranění vad je povinen reklamované zboží doručit na adresu servisu nebo prodávajícího a to v nejlépe originálním balení vč.výplně (polystyrénu) na své náklady.
 • Po dohodě může servis/prodejce provést zákaznický svoz zdarma
 • Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi či chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
 • Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vzniklé při přepravě – v tomto případě kupující reklamaci uplatňuje u konkrétní přepravní služby
 • O reklamaci prodávající rozhodne bezodkladně, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.
 • Reklamace vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím spotřebitelem nedohodne jinak.
 • V případě chybného plnění objednávky (záměna, nekompletnost apod) má zákazník právo na plnění dle zadání v objednávce. V takovém případě zašle předmětné zboží prodejci, který provede nápravu.

 

 

:: Záruční podmínky

 

Není-li na prodejním dokladu nebo záručním listě uvedeno jinak, je záruka na dodané zboží 24 měsíců. 

Pro kupujícího, který je spotřebitelem, platí záruční doba na veškeré spotřební zboží vždy nejméně 24 měsíců. Záruční doba na dodané zboží se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

V záruční době přesahující délku záruční doby stanovenou Občanským zákoníkem (zákonná záruční doba), nelze žádat výměnu výrobku nebo uplatnit odstoupení od kupní smlouvy. Při takovéto záruční opravě mohou být servisem zpoplatněny použité náhradní díly (dle specifikací výrobce/dovozce).

Oprávnění na bezplatnou záruční opravu zaniká v těchto případech :

 • Výrobek byl instalován, nebo obsluhován v rozporu s návodem k obsluze
 • Údaje o výrobku v záručním listě se liší s údaji uvedených na výrobku
 • Bylo poškozeno výrobní číslo, nebo záruční plomba přístroje
 • Závada vznikla neodborným zásahem do výrobku včetně zásahu neautorizovaným servisem
 • Poškození bylo způsobeno vnějšími vlivy, např.znečištěním, v důsledku přírodních či jiných lokálních jevů (bouřka, přepětí v síti apod.)
 • Výrobek byl mechanicky poškozen
 • Výrobek byl používán za jiným účelem, než udává charakter jeho konstrukce a účelu
 • Jde-li o běžnou údržbu výrobku

 

Výrobek je vhodné do servisu předávat v originálním balení. Sníží se tak riziko jeho dalšího poškození při přepravě. Nárok na záruční opravu uplatňuje kupující u autorizovaného servisu, případně u prodejce. Servis může provádět svoz výrobků.

Zákon č.40/1964 Sb.-občanský zákoník : Odpovědnost za vady prodané věci.

§622 Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna.

§623 (1) Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit či která brání tomu, aby mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci anebo od smlouvy odstoupit.

§623 (2) Jde-li o jiné vady neodstranitelné, které nebrání tomu, aby mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

§625 Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v záručním listě, či jeho příloze, uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího, nebo v místě kupujícího, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. Podnikatel určený k opravě je povinen opravu provést ve lhůtě dohodnuté při prodeji věci mezi prodávajícím a kupujícím, nejpozději však do 30-ti kalendářních dnů.

 

Právo na výměnu výrobku, či vrácení peněz, vzniká kupujícímu na základě písemného vyjádření autorizovaného servisu (tzv.garanční nález).

Záruku nelze uplatnit na bezvadný výrobek a technické parametry, jsou-li v souladu se specifikací danou výrobcem.

 

 

:: Reklamační řád 

 

V případě poruchy nebo výskytu výrobní vady zboží v záruční době můžete reklamaci uplatňovat třemi způsoby :

 1. u přepravní služby (pošta, spedice) : v případě, že vám byla zásilka doručena v poškozeném obalu, kde hrozí nebezpečí poškození obsahu, postupuje příjemce dle bodu „DOPRAVNÍ PODMÍNKY - Kontrola zásilky při převzetí od přepravní služby“ 
 2. v autorizovaném záručním servise : v případě uplatňování záruční opravy, kdy se záruka se vztahuje na poruchy a závady, které vznikly v průběhu záruční doby chybou výrobku, nebo použitých materiálů. Tyto závady budou bezplatně opraveny v autorizovaných servisech po předložení vyplněného záručního listu a nákupního dokladu. Seznam autorizovaných servisů pro konkrétní značku vám sdělíme na vyžádání (není-li odkaz uveden v eshopu u výrobku či značky). 
 3. u nás, jako svého prodejce : v případě, že se takto rozhodnete, či slouží-li jako záruční list prodejní doklad, na adrese :

 

Hi-Fi Internet market
Nový Svět 3
748 01 Hlučín-Darkovičky

Tel.: +420 (603) 42 75 41
Tel: +420 (59) 59 50 58 004  
... nebo na e-mailové adrese hifimarket@hifimarket.cz .

 

 

:: Odstoupení od kupní smlouvy

 

Odstoupit od kupní smlouvy lze v zákonem stanovených případech, tj. vyskytne-li se vada neodstranitelná, opětovně totožná vada odstranitelná, větší počet vad současně anebo nevyřídí-li prodávající reklamaci v zákonné lhůtě 30 dnů.

Odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží - viz. „OBCHODNÍ PODMÍNKY - Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)“

 

 

:: Dopravní podmínky u reklamace

 

 • Reklamované zboží doručuje kupující na adresu servisu nebo prodávajícího
 • Reklamované zboží doručuje kupující nejlépe v originálním balení vč.výplně (polystyrénu). Sníží se tak riziko jeho dalšího poškození při přepravě.
 • Reklamované zboží doručuje kupující na své náklady. Po dohodě může servis/prodejce provést zákaznický svoz zdarma.
 • Opravené zboží doručuje servis/prodejce kupujícímu na své náklady.
 

 

== iNFO ==


Doprava zdarma

Váš košík

Košík je prázdný

Napište nám

... nebo na email: hifiporadna (zavináč) hifiporadna.cz

Novinky v Hi-Fi marketu

 •  Sledujte Novinky, Zprávy & Tipy na našem Facebooku!

Sledujte naše Novinky na Facebooku

Newsletter - odběr novinek

Doprava na Slovensko